• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Városi Strandon található kereskedelmi és szolgáltatói egységek bérleti szerződéseire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kiegészítése

(letölthető)

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Városi Strandon található kereskedelmi és szolgáltatói egységek bérleti szerződéseire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kiegészítése

1.)     Jelen kiegészítés a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Városi Strandon található kereskedelmi és szolgáltatói egységek bérleti szerződéseire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi.

2.)     Jelen kiegészítés a B14- B28 számmal jelölt üzletek éjszakai nyitva tartására, valamint a Keszthely Város Jegyzője által kiadott - zeneszolgáltatásra vonatkozó - határozattal rendelkező Bérlő/Üzemeltető (a továbbiakban: Zeneszolgáltató) általi zeneszolgáltatás nyújtására vonatkozik.

3.)     Bérlő köteles a Bérlemény üzemeltetésével összefüggésben a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Kormány rendeletben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormány rendeletben, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendeletben, valamint a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani, illetve betartatni.

4.)     A Bérlemények éjszakai nyitva tartását az ÁSZF 21.) pontja rögzíti. Bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés tárgyát képező Bérleményt az ÁSZF 21.) pontjában rögzített időben üzemelteti.

Azon Bérlőt, aki az ÁSZF 21.) pontjában meghatározott időponton túl nyitva tart Bérbeadó írásban felszólítja a nyitvatartási idő maradéktalan betartására. Amennyiben Bérlő az írásbeli figyelmeztetés ellenére nem tartja be a nyitvatartási időre vonatkozó szabályokat, úgy Bérbeadó jogosult az éjszakai nyitva tartás időleges felfüggesztésére, illetve az időkorlát ismételt túllépése esetén a bérleti jogviszony rendkívüli felmondására.

5.)     A Zeneszolgáltató zeneszolgáltatásra kizárólag a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendeletben rögzített időpontokban jogosult, mely – figyelemmel az ÁSZF 21.) pontjában megszabott nyitvatartási időre – jelenleg szerdánként éjjel 2 óráig, pénteken és szombaton éjjel 4 óráig, a hét többi napján éjfélig történhet.

6.)     Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF 21.) pontjában rögzített éjszakai nyitva tartás ideje módosul, vagy a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendelet 13.§ (9) bekezdésében rögzített, zeneszolgáltatással kapcsolatos szabályok változnak, úgy Bérbeadó ennek megfelelően jogosult ezen változtatásokat Bérlő felé érvényesíteni.

7.)     Azon Zeneszolgáltatót, aki a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendeletben meghatározott időpontot követően zeneszolgáltatást folytat, Bérbeadó írásban felszólítja ezen rendeletben foglaltak maradéktalan betartására. Amennyiben Zeneszolgáltató az írásbeli figyelmeztetés ellenére nem tartja be a zeneszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, azaz ismételten túllépi az engedélyezett időpontot, úgy Bérbeadó jogosult a zeneszolgáltatás időleges felfüggesztésére, illetve többszöri túllépés esetén a bérleti jogviszony rendkívüli felmondására.

8.)     Zeneszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen kiegészítés 2.) pontjában rögzített határozatban foglaltakat maradéktalanul betartja/betartatja. Bérbeadó jogosult ellenőrző méréseket végezni, melyről feljegyzést készít. A zajszintmérés eszköze a Bérbeadónál rendelkezésre álló nem hiteles mérőberendezés, amely berendezéssel történő mérést Zeneszolgáltató elfogadja. Amennyiben a helyszínen megállapított határérték meghaladja a határozatban rögzített értékeket, úgy Bérbeadó jogosult a szükséges intézkedések azonnali megtételére az engedélyben foglaltak betartása érdekében. Zeneszolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles a zajkibocsátást azonnal csökkenteni, amennyiben a Bérbeadó képviselője erre utasítja.

9.)     Amennyiben az éjszakai nyitva tartás alatt magas zajkibocsátás miatt panasz érkezik, a Bérbeadó köteles azt ellenőrizni. Zeneszolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles a zajkibocsátást azonnal csökkenteni, amennyiben a Bérbeadó képviselője erre utasítja. Amennyiben a panasz jogossága, azaz a határérték túllépése beigazolódik, Bérbeadó írásban felszólítja Zeneszolgáltatót a Keszthely Város Jegyzője által kiadott határozatban rögzített határértékek maradéktalan betartására. Amennyiben az írásbeli figyelmeztetés ellenére a határérték túllépése megismétlődik, úgy Bérbeadó jogosult a zeneszolgáltatás jogát ideiglenesen megvonni, melyet a határérték többszöri megszegése esetén Bérbeadó véglegesen megvonhat.

10.)Amennyiben a zajkibocsátás forrása az ellenőrző mérés során nem megállapítható, és Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére is megismétlődik a határérték túllépés, úgy Bérbeadó jogosult az egész strand területén a zeneszolgáltatást megtiltani, melyért kártérítést egyik Zeneszolgáltató sem kérhet.

11.)Zeneszolgáltató vállalja, hogy az éjszakai nyitva tartás idejére biztonsági szolgálatot működtet, melynek feladata különösen a személy- és vagyonvédelem biztosítása.

12.)Bérlő vállalja, hogy Bérbeadó által biztosított biztonsági szolgálattal együttműködik, a biztonsági szolgálat baleset- és vagyonvédelmi szempontból hozott intézkedéseinek végrehajtását segíti. Bérlő köteles együttműködni a biztonsági szolgálattal abban is, hogy a zárást követően a vendégek a legrövidebb idő alatt elhagyják a strand területét.

13.)Bérbeadó által biztosított biztonsági személyzet kizárólag a strand vagyontárgyaira, a belépőjegyek megváltására, a személyi biztonságra felügyel, a Bérlemény területén az éjszakai nyitva tartás során történő atrocitásokba be nem avatkozhat, ezek megoldása Bérlő kötelezettsége. Amennyiben a biztonsági személyzet úgy ítéli meg, hogy emberélet vagy személyi sérülés veszélye merül fel, jogában áll a Bérlemény területén is eljárni. Bérlők által alkalmazott biztonsági személyzet Bérbeadó személyzetét nem utasíthatja, csak a Bérlemény területén intézkedhet, továbbá köteles együttműködni a Bérbeadó által biztosított biztonsági személyzettel, melynek keretében segít megakadályozni, ha élet, vagy testi épség veszélyeztetésével járó tevékenységet tapasztal.

14.)Bérlő köteles üzlethelyiségére vonatkozóan kiürítési-és vészhelyzeti tervet készíteni, melynek egy példányát működésének megkezdése előtt minimum 10 nappal köteles a Bérbeadó részére benyújtani. Bérlő köteles betartani és betartatni a havária tervet, vészhelyzet esetén köteles együttműködni a biztonsági szolgálattal, hatóságok képviselőivel, köteles megakadályozni az esetlegesen kialakuló pánikhelyzetet és részt venni a kárelhárításban. Amennyiben vészhelyzetre utaló jeleket tapasztal, köteles értesíteni a biztonsági szolgálatot, vagy az illetékes hatóságokat, és képességeinek megfelelően azonnal megkezdeni a vészhelyzet megszűntetését.

15.)Bérlő köteles Bérleménye és annak közvetlen környezete takarítását a Bérlemények - ÁSZF 21.) pontjában rögzített - zárását követően megkezdeni, illetve legkésőbb a strand nyitását megelőző két órával befejezni.

16.)Bérlő a vendégei által okozott károkért felelősséggel tartozik, köteles vendégeit a károkozásban meggátolni. Bérlő saját és vendégei magatartásával a strand nyugalmát nem zavarhatja. Nem megfelelő magatartás, illetve a nyugalom mindennemű megzavarása esetén vendégeivel szemben köteles intézkedni, a strand területéről a rendbontókat eltávolítani. Amennyiben Bérlő – Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére – fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Bérbeadó jogosult az éjszakai nyitva tartás időleges felfüggesztésére, illetve ismételt károkozás, rendzavarás esetén Bérbeadó felmondhatja Bérlő bérleti jogviszonyát. Súlyos, hatósági intézkedést igénylő károkozás, rendzavarás esetén nem kell írásbeli felszólításnak megelőznie a felmondást.

17.) Abban az esetben, ha a káresemény kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy mely vendéglátóhely vendégei vagy személyzete okozta a kárt, úgy Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben kártérítési igény benyújtására.

18.) Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy az éjszakai nyitva tartással összefüggésben, a strand teljes területén bárhol előforduló - egyes Bérlők vendégköréhez közvetlenül nem köthető – a strand működését súlyosan gátló károkozás, rendzavarás esetén az éjszakai nyitva tartást B14-B28 sz. alatti Bérlemények vonatkozásában korlátozhatja.

19.)Az éjszakai nyitva tartás és/vagy a zeneszolgáltatás Bérlő hibájából történő időleges felfüggesztése, megvonása, illetve a bérleti jogviszony felmondása esetén Bérbeadó semminemű kártérítési felelősséggel nem tartozik. Bérbeadót kártérítési felelősség szintén nem terheli, amennyiben a károkozással, rendzavarással összefüggésben bárminemű szankció - éjszakai nyitva tartás időleges felfüggesztése, vagy bérleti jogviszony felmondása - kerül alkalmazásra.

20.)Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy Bérleménye vendégei és a strandolók testi épségének védelme, valamint a balesetek, sérülések elkerülése érdekében az italokat kizárólag műanyag pohárban szolgálja fel.

21.)Az éjszakai nyitvatartással rendelkező B14-B28 szám alatti Bérlemények bármely Bérlője által szervezett rendezvények esetén a fenti számmal jelölt Bérlemények további Bérlői kötelesek a rendezvény szervezőjével előzetesen megállapodni a rendezvény megszervezésével kapcsolatosan felmerülő költségekhez történő hozzájárulás mértékéről. Azon Bérlők esetében, aki a költség-hozzájárulást megtagadja, Bérbeadó jogosult az adott napra vonatkozóan korlátozni a Bérlemény nyitva tartását.

22.)A bérleti szerződésben, illetve az ÁSZF-ben foglalt egyéb rendelkezések az éjszakai nyitva tartásra is érvényesek.

Jelen rendelkezések 2013. április 20. napjától hatályosak. Bérbeadó az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén Bérlőt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal előbb írásban köteles értesíteni.

Kelt.: Keszthely, 2013. április 16.