• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Városi Strandon található kereskedelmi és szolgáltatói egységek bérleti szerződéseire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

(2013 as letölthető)

2016.02.01-től hatályos

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Városi Strandon található kereskedelmi és szolgáltatói egységek bérleti szerződéseire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban:ÁSZF)

 

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (továbbiakban: Bérbeadó) Keszthely Város Önkormányzatával kötött vagyonkezelési megbízási szerződés alapján jogosult a keszthelyi Városi Strand vagyonkezelését, üzemeltetését ellátni.

Jelen ÁSZF a keszthelyi Városi Strandon lévő, különböző alapterületű földterület vagy felépítmény és földterület (továbbiakban: Bérlemény) Bérlőire (továbbiakban: Bérlő) vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza, mely a bérleti szerződések mellékletét képezi.

1.)    Bérlő kizárólag a bérleti szerződésben rögzített, a felépítményhez közvetlenül kapcsolódó vagy a strandvezető által előzetesen kijelölt terület használatára jogosult.

2.)    Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleti jogát harmadik személy részére nem ruházhatja át, nem cserélheti el, használatát nem adhatja tovább a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Amennyiben Bérbeadó írásbeli hozzájárulását adta a Bérlemény más személy által történő üzemeltetéséhez, úgy a jelen ÁSZF-ben rögzítettek ezen harmadik személyre (továbbiakban: Üzemeltető) nézve is kötelező érvényűek, így köteles az abban foglaltakat betartani és betartatni.

3.)    Bérlő a Bérlemény esetleges albérletbe adása (üzemeltetésbe adása) esetén – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (12) bekezdése figyelembevételével - az Üzemeltetővel kötendő szerződésben köteles előírni, hogy azt a Bérlő azonnali hatállyal, kártalanítás nélkül jogosult felmondani, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

4.)    Figyelemmel az Nvtv. előírásaira, Bérlő köteles a bérleti szerződéssel kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíteni, továbbá tudomásul veszi, hogy a Bérleményt a szerződési előírásoknak és kizárólag a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használhatja. Bérlő a bérleti szerződésben rögzített rendeltetési céltól kizárólag Bérbeadó előzetes, írásos engedélyével térhet el.

5.)    Bérlő a tevékenységéhez szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzéséről köteles gondoskodni. Bérlő a Bérleményben folytatott tevékenységének gyakorlásához előírt jogszabályi és egyéb kötelezettségének köteles megfelelni, az ennek hiányából adódó esetleges problémák miatt Bérbeadó semmilyen felelőséggel nem tartozik.

6.)    Bérlő köteles a jogszabályban meghatározott engedélyeit, működésének jogosságát igazoló okmányait magánál tartani, azokat Bérbeadó kérésére bemutatni.

7.)    Bérlő csak abban az esetben jogosult a tevékenység végzésére, amennyiben a szerződésben rögzített díjfizetési és minden egyéb kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Amennyiben Bérlő nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, úgy Bérbeadó a Bérlő felszólítását követően, jogosult a közüzemi szolgáltatások mérséklésével, megszüntetésével vagy más módon korlátozni Bérlő üzleti tevékenységét.

8.)    Amennyiben a bérleti szerződés Bérbeadó részéről felmondásra kerül, úgy arról Bérbeadó jogosult értesíteni a települési önkormányzat jegyzőjét, aki – a jogszabályi feltételek hiánya miatt - intézkedik a Bérlemény üzemeltetésével összefüggő működési engedély visszavonása iránt.

9.)    Bérlő a Bérleményt csak úgy üzemeltetheti, hogy azzal sem a strand működését, sem annak vendégeit nem zavarja.

Bérlő köteles a Bérleményt tisztán tartani, valamint a strandi környezetbe illő állapotot fenntartani.

10.)                       A strand színvonalas és rendeltetésszerű üzemeltetése érdekében, valamint minden egyéb, a Bérleményt érintő ügyben Bérlő köteles együttműködni Bérbeadóval.

11.)                       Bérbeadó a Bérlő által okozott bárminemű kár esetén felelősséggel nem tartozik, sem a Bérlővel, sem harmadik féllel szemben.

12.)                       Bérlő köteles gondoskodni a Bérbeadó tulajdonában lévő felépítmény vagyonbiztosításáról. Amennyiben ezen kötelezettségét Bérlő elmulasztja, úgy az esetleges károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

13.)                       Bérlő köteles a „jó gazda” gondosságával eljárni, tevékenykedni. Amennyiben Bérlő tevékenysége, vagy mulasztása a strand, illetve a Bérbeadó jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti, úgy Bérlő személyiségjogi, illetve kártérítési kötelezettséggel tartozik.

14.)                       Bérlő köteles a Bérlemény használatával összefüggésben a környezetvédelmi, tűzrendészeti, egészségügyi, baleset-és munkavédelmi, köztisztasági és egyéb releváns hatósági rendelkezéseknek és előírásoknak mindenkor maradéktalanul eleget tenni, illetve ezen kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a saját költségén biztosítani.

15.)                       Bérlőnek – Bérbeadóval történő előzetes egyeztetést követően, a Bérbeadó által megszabott feltételek teljesülése esetén, továbbá Bérbeadó és a tulajdonos önkormányzat írásbeli engedélyével – lehetősége van rendezvényt szervezni a strand területén, a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával, figyelemmel kiemelten a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) sz. Korm. rendeletben, valamint Keszthely Város Önkormányzata Képviselő testületének 18/1997. (VI.12.) hatályos környezetvédelmi rendeletben foglaltakra. Bérlő a rendezvényeken Bérbeadó engedélye nélkül díjat nem szedhet.

16.)                       Bérbeadó a bérleti szerződés keretében, ellenérték fejében őrzés-védelmi szolgáltatást biztosít, mely feladat ellátására kizárólag felelősségbiztosítással rendelkező vállalkozóval köt szerződést.

Bérbeadó a biztonsági őrök jelenlétét minden naptári év április 20. napjától szeptember 20. napjáig tartó időszakban 20:00 órától 06:00 óráig garantálja, mely feladat a strand területén járőrszolgálattal kerül megoldásra.

17.)                       Bérbeadó és Bérlő bármely, egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozata, irata kézbesítettnek tekintendő és így a hozzá fűződő joghatály beáll:

-          amennyiben a küldeményt a bérleti szerződésben megjelölt értesítési címre szabályszerűen kézbesítették, a kézbesítés napján;

-          amennyiben a címzett a levelet nem veszi át („nem kereste”, „nem vette át”), illetve amennyiben a levél „címzett ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a sikertelenül kézbesített küldeményen szereplő postai bélyegzőlenyomat dátumának napjával.

18.)                       Bérlő tudomásul veszi, hogy keszthelyi Városi Strand a Bérbeadó által meghatározott időben tart nyitva.

A strand nyitva tartása: H -V: 8.30- 19.00 (fizetős strandként);

ezt követően

H -V: 19.00- 24.0019.00- 24.00 sétányként működik.

B15 –B 28 sz. alatti üzletek nyitva tartása a fentieken kívül:

Sze: 21.00 – 02.00

P, Szo: 21.00 -04.00 (fizetős strandként);

A fenti B15-B28 sz. alatti üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét és módját a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Városi Strandon található kereskedelmi és szolgáltatói egységek bérleti szerződéseire vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kiegészítése tartalmazza.

19.)                       Bérlő köteles az árufeltöltés során a szervízútként kialakított területet használni, illetve a strandi üzemvitel megzavarása nélkül közlekedni. Azon bérlemények esetében, amelyek szervizúttal nem rendelkeznek Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Bérleményének üzemeltetésével összefüggésben esetlegesen érkező gépjárművek (áruszállítók, saját-illetve dolgozói gépjárművek) reggel 8:00 óráig elhagyják a strand területét. Bérlő a közlekedésével, és az érdekében eljárók közlekedésével esetlegesen okozott kárt köteles Bérbeadónak megtéríteni.

20.)                       A Városi Strandon az alábbi kapukon lehet közlekedni:

- fehér kapu (Sportpálya É-i oldalán található);

Gépjárművel behajtani max. reggel 8.00 óráig lehet, napközben áruszállítás esetén fokozottan ügyelni szükséges annak zárására.

- elektromos kapu (Sportpálya D-i oldalán található);

Nyitásáról, zárásáról a hátsó pénztáros gondoskodik. Éjszaka az őrszolgálat ellenőrzi annak zártságát.

- hátsó zöld kapu (közvetlenül a kerékpártároló mögötti hátsó főbejárat,); Nyitásáról, zárásáról a jegyellenőr gondoskodik.

A fenti kapuk áruszállítás, feltöltés céljára használhatók. Bérlő köteles gondoskodni, hogy az áruszállítás minél rövidebb idő alatt megtörténjen, illetve köteles megakadályozni, hogy idegenek, díjfizetés nélkül a strand területére bejuthassanak. A strandon gyalogos beléptetés kizárólag a beléptető rendszerrel ellátott első és hátsó kapun történhet. Bérlő köteles személyzetének tagjairól összeállított névszerinti listát a strandgondnoknak leadni és számukra Bérbeadónál dolgozói belépőkártyát igényelni. A strandi belépőkártya a strandi szolgáltatások igénybevételére nem jogosít.

21.)                       Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt az elektromos áram, illetve az ivóvíz mérésére szolgáló, általa hitelesített bekötéssel és regisztrációval rendelkező mérőórákat biztosítja – kivéve azon bérleményeket, melyek saját főmérővel rendelkeznek -. Ezen mérőórákat úgy kell elhelyezni, hogy Bérbeadó által bármikor ellenőrizhetőek és leolvashatóak legyenek. Bérbeadó részéről ezen almérőórák leolvasása a tárgyév április 20. napjától október 31. napjáig - minden tárgyhót követő 5 munkanapon belül -, valamint az éves záró leolvasás tárgyévet követő január 1. napja és január 15. napja közötti időszakban történik. A felépítményben található mérőórák esetében Bérlő köteles a Bérbeadóval előre egyeztetett időpontban biztosítani a Bérleménybe történő bejutást.

Amennyiben a mérőórák a felépítményben találhatóak, úgy azok megóvása, sértetlen és hitelesített állapotuk biztosítása Bérlő kötelezettsége anyagi kártérítés felelőssége mellett.

Bárminemű rendellenesség vagy vélelmezett rendellenesség esetén (plombasérülés) a körülményeket, mérőállásokat, illetve a sérülés milyenségét jegyzőkönyvben, illetve fényképen szükséges rögzíteni, melyet a Bérlő vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával kell ellátni. Amennyiben ez nem lehetséges úgy két tanúval ellátott jegyzőkönyv készül.

Bizonyíthatóan Bérlő hibájából (szándékosan, vagy gondatlanságból) történő plomba sérülése, levágása, vagy a mérőóra egyéb manipulációja esetén Bérbeadó jogosult kötbér kiszámlázására Bérlő felé, melynek mértéke – amennyiben a Bérleményen folytatott üzleti tevékenység folyamatos volt - az előző 3 év átlagfogyasztásának háromszorosa, minden egyéb esetben egyszeri 500 000 Ft. Ismételt elkövetés esetén a kötbér összegének kétszerese kerül kiszámlázásra.

22.)                       Amennyiben Bérlő a közüzemi szolgáltatóval külön kötött szerződés alapján közvetlenül fizeti meg a Bérlemény víz és/vagy áram fogyasztását, úgy köteles az arra vonatkozó szolgáltatói szerződés másolati példányát Bérbeadó részére megküldeni a bérleti szerződés aláírását követő 15 napon belül. Bérlő közüzemi szerződés becsatolására vonatkozó 15 napos kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérleti szerződés megkötését követően a mérőórákkal összefüggésben olyan változás történik, amely szükségessé teszi Bérlő és a közüzemi szolgáltató egymás közötti szereződésének megkötését. A 15 napos határidő ebben az esetben a szolgáltatói szerződés aláírásától kezdődik.

23.)                       A bérleti szerződés bármely okból (pl. szerződés lejárta, közös megegyezés, felmondás, strand rendeltetésének megváltozása) történő megszűnése esetén Bérlő köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani, a Bérleményt – a szerződés megszűnését követő első munkanapon - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni. Amennyiben a Bérlemény területén Bérlő saját tulajdonában álló felépítmény található és/vagy a Bérlemény rendeltetéséből adódóan az eredeti állapot csak bontási munkálatokkal állítható vissza, Bérlő minden kártalanítási igény nélkül köteles ezen felépítményt elbontani, saját költségén elszállítani, a közüzemi csatlakozásokat – baleset és vagyonvédelmi szempontból – biztonságosan megszüntetni, majd ezt követően a földterületet tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó rendelkezésére bocsátani legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül.

Fentiekben szabályozott visszaadási határidőktől való eltérés kizárólag Bérbeadó előzetes, írásos engedélyével történhet.

Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben bontási kötelezettségének a fentiekben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, úgy Bérbeadó keresetlevél benyújtásával kezdeményezi a Bérlemény kiürítését, beleértve a felépítmény bontását is.

Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a bíróság kötelezi Bérlőt a felépítmény elbontására, és ezen kötelezettségét az ítéletben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, úgy Bérbeadó jogosult azt Bérlő költségére elvégeztetni. A Bérbeadó által történő bontás során a felépítményben keletkezett kárért Bérbeadó semminemű felelősséggel nem tartozik, egyúttal a bontást követően Bérbeadó a felépítményben található ingóságokat Bérlő költségére elszállítja, ahol azokat az elhelyezést követően 30 napig tárolja, tárolási díj ellenében. Az elhelyezést követő 30 napon túl az ingóságokat Bérbeadó megsemmisítheti, értékesítheti, vagy felajánlhatja karitatív célokra.

24.)                       Amennyiben Bérlő adataiban, működésével kapcsolatban bárminemű módosítás, változás következik be, Bérlő köteles - annak bekövetkeztétől számított -15 napon belül Bérbeadó felé írásban jelezni, a változást igazoló dokumentum másolatának megküldésével.

25.)                       Amennyiben a Bérlemény területén álló felépítmény tekintetében tulajdonosváltozás következik be, úgy Bérlő köteles a változást 15 napon belül Bérbeadó felé bejelenteni és hitelt érdemlő módon igazolni. Bérlő tudomásul veszi, hogy mindaddig míg ezen kötelezettségének nem tesz eleget, köteles Bérbeadó részére a Bérleménnyel összefüggésben felmerülő díjakat (bérleti/használati díj, közműdíj, egyéb fizetési kötelezettség) megfizetni. Bérlő egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a felépítmény értékesítése esetén előzetesen – az adás-vételi szerződés megkötése előtt – egyeztet Bérbeadóval.

Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy a felépítmény vonatkozásában a földterület tulajdonosának elővásárlási joga van, így köteles az adás-vételi szerződés megkötése előtt beszerezni Keszthely Város Önkormányzata ilyen értelmű lemondó nyilatkozatát.

26.)                       A közterület használat nem tartozik a bérleti jogviszony körébe, így Bérlő ilyen igénye esetén Keszthely Város Önkormányzata az illetékes, aki az önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint állapítja meg a fizetendő díj összegét.

27.)                       Bérlő reklámhordozót csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével helyezhet el a Bérlemény területén.

28.)                       Elemi kár, vagy életveszély esetén Bérbeadó jogosult a Bérleménybe - a bérleti jogviszony időtartama alatt – kármegelőzés, illetőleg kárenyhítés céljából, hatósági tanúk jelenlétében bármilyen napszakban belépni, és a kármegelőzés vagy kárenyhítés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

29.)                       A bérleti szerződés, annak esetleges módosításai, valamint a szerződés teljesítése során tudomásra jutott információk üzleti titoknak minősülnek, így azokat Bérbeadó és Bérlő egyaránt köteles mind a jelen szerződés hatályban léte alatt, mind annak megszűnése után bizalmasan kezelni.

Jelen rendelkezések 2016. február 1. napjától hatályosak. Bérbeadó az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén Bérlőt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal előbb írásban köteles értesíteni.

Kelt. Keszthely, 2015. november 30.