• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala és az adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala és az adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
a teljes dokumentum letöltése(pdf)

1. Közérdekű adatok nyilvánossága és annak korlátai

1.1. A Társaság, mint közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyek- ben – így különösen az állami vagyon kezelésére, a közpénzek felhaszná- lására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszerveze- tek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A döntés meghozatalától számított 10 évig azonban nem publikus a döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat.
1.2. A nyilvános adatok köre különösen:

- hatáskörre,
- illetékességre,
- szervezeti felépítésre,
- szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő érté- kelésére,
- a társaság birtokában lévő adatfajtákra,
- a működésről szóló jogszabályokra, valamint
- a gazdálkodásra vonatkozó adatok.


1.3. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a Tár- saság, mint közfeladatot ellátó szerv feladatkörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával ösz- szefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, ame- lyek megismerhetőségét törvény előírja. Ezen adatok megismerésére az Infotv. közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
1.4. Közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhe- tővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

1.5. Jogszabály további adatokat is közérdekűnek nyilváníthat, illetve megis- merhetőségének korlátozására a külön meghatározottaktól rövidebb idő- tartamot állapíthat meg.

1.6. A Társaság a jelen szabályzatban foglaltak szerint tesz eleget annak, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állami-, vagy szolgálati titok- ká nyilvánította, illetve ha az a minősített adat védelméről szóló tör- vény szerinti minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvános- ságához való jogot – az adatfajták meghatározásával – törvény

a) honvédelmi;
b) nemzetbiztonsági;
c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsola- tokra;
f) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra g) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra

tekintettel korlátozza.

1.7. A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Az Infotv. 27. § (4) bekezdése értelmében a közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozhatja továbbá az Európai Unió jogi aktusa, az Eu- rópai Unió jelentős pénzügyi- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

2. A közérdekű adatok nyilvánosságara hozatala

2.1. A Vüz Nonprofit Kft. rendszeresen elektronikusan, a www.khvuz.hu hon- lapon hozza nyilvánosságra a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb közérdekű adatokat.
2.2. A közérdekű adok megadása nyilvánosságra hozatal vagy az adat megis- merésére irányuló igény teljesítése érdekében annak a szervezeti egység vezetőjének a feladta, akinél az adat előállt, vagy egyéb úton hivatalosan rendelkezésére áll. A szervezeti egységek vezetői saját hatáskörükben kö- telesek gondoskodni és felelősek azért, hogy az adat megfelelő tartalom- mal, módon, formában és időben rendelkezésre álljon a nyilvánosságra hozatal vagy az igény teljesítése érdekében.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése

3.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektroni- kus úton igényt nyújthat be. Az igényt szóban a Társaság székhelyén (8360 Keszthely, Vásár tér 10.) az adatvédelmi felelősnél, írásban a Társaság központi postacímén (8360 Keszthely, Vásár tér 10.), telefaxon a telefonszámon, elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet benyújtani.
Az igénylő közérdekű adat megismerésére vonatkozó írásbeli igényét benyújthatja:

 

    • az általaírt igénylési formában, vagy
    • a Vüz Nonprofit KFT által e célra rendszeresített igénybejelentő lapon (letöltés)

Az adatvédelmi felelősnek az igénylésről minden esetben az 1. sz. mel- léklet szerinti Közérdekű Adatigénylési Lapot kell kitöltenie.
A kérelem teljesítésére a jelen szabályzat és az Infotv. 29-30. §-ában fog-
lalt rendelkezések irányadóak.

3.2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket a Társaság ügyvezető- igazgatójához címezve kell eljuttatni, az előző pontban írt módok bárme lyikén. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények elbírálása a ügyvezető igazgató távollétében munkaköri helyettese feladata, az igénylés beérkezésétől számított 5 napon belül.

3.3. Az igénynek – amennyiben a teljesítésnek nincs jogszabályi akadálya – a tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a társa- sághoz történt beérkezéstől számított 15 napon belül kell eleget tenni.

Az igényt a ügyvezető igazgató delegálja annak a szervezeti egységnek, amelyhez az igény tartalmilag, ill. a társasági SZMSZ szerint tartozik. Az igényt a szervezeti egység vezetőjének kell kielégítenie a jelen szabályzatban
foglaltak szerint, a ügyvezető igazgató ellenőrzése mellett.

3.4. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A fénymásolat elkészítése az igény teljesítésére kijelölt szervezeti egység vezetőjének (távollétében munkaköri helyettesének) feladata. A digitális másolat elké- szítése a rendszergazda feladata.

3.5. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által jogszabály szerint meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, illetve más személy jogait a megismerés sértené, a másolaton ezen adatot felismerhetetlenné kell tenni. Ennek teljesítése érdekében a adatvédelmi felelős az igény telje- sítése során átvizsgálja a kiadandó adatokat és (törléssel, kifestéssel stb.) felismerhetetlenné teszi a személyes adatokat, valamint az olyan adatokat, amelynek külső félhez kerülése a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sérti vagy veszélyezteti, ill. amely technológiai eljárá- sokra, műszaki megoldásokra, a szolgáltatási folyamatokra, munkaszerve- zési és logisztikai módszerekre, továbbá know-how-ra vonatkozó ismere- teket tartalmaz.

3.6. Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan nehézséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az igény teljesítése során a kért adatokat a Társa- ság belső rendszerében meglévő és tárolt módon kell rendelkezésre bocsátani. Az adatot tilos szerkeszteni, átalakítani, értelmezni, formázni, új adatbázist kialakítani, még az igénylő kérésére sem. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

3.7. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. Alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tá- jékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igény- ben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. A társaság minden külön vizsgálat és indokolás nélkül jogosult az igény teljesítését megtagadni, ha az igényt név-, valamint el- érési cím nélkül nyújtották be. Az elutasított kérelmekről, valamint az el- utasításuk indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban fog- laltakról minden évben január 31.-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

3.8. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert nem magyar anyanyelvű az igénylő és az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg, azonban a magyarra fordítás számlával igazolt költsége számára felszámítható és költségtérí-
tésként kiterhelhető. Idegen nyelven benyújtott igény esetén az eljárási ha- táridő meghosszabbodik a magyar nyelvre fordítás idejével.

3.9. Amennyiben az igénylő kéri, a dokumentumokról vagy dokumentumrész- ről – költségtérítés ellenében – másolatot kaphat, függetlenül az adat elı- állítási módjától. A másolat készítéséért fizetendő költségtérítés mértékét a jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. A fizetendő költségtérítés mértékéről az igénylőt előzetesen tájékoztatni kell.
A fizetendő díjról a Társaság központi számlázással foglalkozó szervezeti egysége számlát állít ki.

3.10. Amennyiben az adatigénylő a másolatokat személyesen veszi át, úgy azok költségeit az átadást megelőzően a Társaság által kiállított számla alapján a társaság pénztárába köteles megtéríteni.

Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a kiállított számla alapján a számlához mellékelt átutalási megbízással is teljesíthető az adatszolgálta- tás díja, de ez esetben is a költségek megtérítése meg kell hogy előzze az adatszolgáltatást.
Ugyanez a fizetési mód vonatkozik az egyéb adathordozón (floppy, CD,
DVD stb.) történő adatszolgáltatás esetére is.

3.11. Az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól nyilvántar- tást kell vezetni, amely nyilvántartás vezetése a adatvédelmi felelős feladata. A nyilvántartás alapján a ügyvezetőigazgató – a a adatvédelmi felelős közreműködésével – a tárgyévet követő év január 31-ig köteles a Nem zeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot tájékoztatni az eluta- sított igényekről és az elutasítások indokairól (Infotv. 30. § (3) bek.).

4. Jogorvoslati eljárás

4.1. Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg- a másolat készítéséért megállapított költ- ségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a bírósághoz fordulhat.

4.2. A megtagadás jogszerűségét és indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelő köteles bizonyítani.
4.3. A pert a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az Infotv.
29.§ -ában meghatározott határidő eredménytelen elteltétıl számított 30 napon belül a Társaság ellen kell megindítani, ha a kért felvilágosítást megtagadta.

4.4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelıt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. Ez esetben a közlést haladéktalanul tel- jesíteni kell. A bíróság a másolat készítéséért megállapított kötlségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségté- rítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

5. Adatvédelmi előírások

5.1. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.
5.2. Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő sze- mélyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elen- gedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfi- zetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.
5.3. Mivel a közérdekű adatok megismeréséhez bárkinek joga van, az azokhoz
való hozzáférés során főszabályként nincs alkotmányos lehetőség az ada- tot megismerni kívánó személy azonosítására. Közzétett közérdekű ada- tok esetében személyes adat csak a technikailag objektíven kikerülhetet- len esetekben (ilyen lehet a felhasználó számítógépének IP-címe) kezelhe- tő, ennek megfelelően az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz való hozzáférés regisztrációhoz nem köthető. Közérdekű adat igénylése esetében az azonosítást valamely jogszerű szempont, így például a máso- lat költségének megfizetése megalapozhatja, azonban személyes adatok kezelésére ebben az esetben is csak a cél eléréséhez feltétlenül szükséges adatok vonatkozásában, és csak addig van lehetőség, amíg az adott szem- pont érvényesülése ezt elkerülhetetlenné teszi