• park m1
 • piac m1
 • ut m1
 • tem m1
 • vfejl m1
 • strand m1

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓAN

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

Adatkezelő

Adatvédelmi tisztviselő

Neve:

VÜZ Nonprofit Kft

dr. Kovácsné Huszár Katalin

Postacíme:

8360 Keszthely, Vásártér 10.

8360 Keszthely, Jókai u. 18.

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon:

0683/515-350

+36 70 370 0212

Fax:

   

Honlap

www.khvuz.hu

 

Székhely:

8360 Keszthely Vásár tér 10.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Acímzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

A SZEMÉLYES ADATOK

kezelésének célja:

Függelékben

az adatkezelés jogalapja:

Függelékben

tárolásának időtartama:

Függelékben

felsorolása illetőleg kategóriái:

Függelékben

forrása:

Függelékben

Amennyiben a Függelékben a jogalap megjelölése jogos érdek, a Függelékben található a jogos érdek bemutatása.

A Függelékben foglalt személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad döntésén múlik. Amennyiben a Függelékben foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a Függelékben jelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

-     adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása

-     adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása

-     adatkérés      szolgáltatás      igénybevétele     céljából:     szolgáltatás      nyújtásának megtagadása

-     adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás

Alkalmaz ilyet az

Adatkezelő?

Az alkalmazott logikára

vonatkozó információk

Mi a jelentősége és

következménye az érintettre nézve

Nem.

Nem releváns

Nem releváns

HA VAN CÍMZETT

Címzettek megnevezése

Közlés célja

Függelékben

Függelékben

 

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében vagy a HR munkatárs a munkaszerződés elkészítése érdekében megismerik az érintett személyes adatait.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő

jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett

személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a Függelékben megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

clip_image001.pngHARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNIK TOVÁBBÍTÁS

Harmadik ország vagy

nemzetközi szervezet megnevezése

Az EU Bizottság

megfelelőségi határozata, ennek hiányában garanciák megjelölése

Kötelező erejű

vállalati szabály

(ha releváns)

Különös

helyzetekre vonatkozó eltérések (ha releváns)

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

 

AZ ÖN JOGAI

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1)     Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 1. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 1. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 2. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 3. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2)     Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adathelyesbítését kérni .

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adattörlésétkérni az alábbiak szerint:

(1)     Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik

a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

 

 1. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 2. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban

(magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 1. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került s

(2)     Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)       Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása,

vagy

 1. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
 2. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 3. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 4. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 5. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 6. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 7. h) ha jogi igények    előterjesztéséhez,      érvényesítéséhez      illetve    védelméhez szükség

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatkezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

(1)     Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

 1. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 1. d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében

vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)     Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)     Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatkezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1)     Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)     Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3)     A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)     Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok

hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1)       Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)     Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy

– ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)     Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)     Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult

arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:        Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.telefon:        +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410

honlap:       www.naih.hu

 

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜGGELÉK

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha

van)

Közlés célja (ha

van címzett)

Munkaszerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja

neve, Lakcím (állandó, ideiglenes), Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, egyéb juttatások, erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító okmány adatai, lakcímkártya adatai, ha a munkabért magán emailcímre kéri, akkor a magán email cím, önéletrajz

Munkaviszony

megszűnése

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

.

Adategyeztetés, adatszolgáltatás, külső adatátadás nincs, csak Csoporton belüli feldolgozás

Munkaköri leírás és az Mt. 46.§

szerinti tájékoztató elkészítése, módosítása, nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Név, munkakör, iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlat, nyelvtudás, szakmai kompetenciák

Munkaviszony megszűnése

Jogi

kötelezettség

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Csoporton belüli feldolgozás

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés

jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

Munkaszerződéshez jogszabály szerint szükséges egyéb munkavállalói bejelentések, nyilatkozatok munkáltató általi kezelése, nyilvántartása (pl. bankszámla adatok, foglalkoztatással járó egyéb jogviszony, Kgt. Szerinti egyéb tisztségviselői megbízás stb.) Kinevezésekhez szükséges egyéb nyilatkozatok és dokumentumok (tulajdonosi határozatok) nyilvántartása. Kinevezéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok (tulajdonosi határozatok) nyilvántartása.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja

neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai (születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám), Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság,

Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, bankszámlaszám, törzsszám

Munkaviszony

megszűnése

Jogi

kötelezettség

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

Jogszabályban előírt adatszolgáltat ás

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági ellenőrzés nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja

neve, Lakcím, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági adat, Munkaköri alkalmasság eredménye

Munkaviszony

megszűnése

Jogi

kötelezettség

közvetlenül az érintett

 

Foglalkozás- egészségügyi alkalmassági ellenőrzés lefolytatása

Képzéstervezés,

képzésszervezés, karriertervezés, munkáltató által kötelező és egyedi oktatások dokumentálása, nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Oktatások dokumentálása keretében: Név, munkahely, munkakör, elérhetőség Képzéstervezés keretében ezen kívül születési hely, idő, végzettség igazolására vonatkozó adatok, új képzésre

vonatkozó adatok.

Munkaviszony megszűnése

oktatás: jogos érdek, Egyedi oktatás: hozzájárulás

közvetlenül az érintett

 

Szolgáltatás biztosítása

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

Teljesítményértékelési rendszer működtetése érdekében az érintett adatainak és az

érintettre vonatkozó információk nyilvántartása, rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Név, Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Teljesítmény- és

kompetencia céloknak való megfelelés értékese

Munkaviszony

megszűnése

Szerződés teljesítése, Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

 

Ügyintézés

Munkabér és egyéb járandóság elszámolás keretében az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, továbbítása, törlése.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja

neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, , Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, Ha van:

szakszervezeti tagság

Munkaviszony

megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett, más adatkezelő

   Bank

Kifizetés

Munkaidőnyilvántartás (ezzel

összefüggésben a keresőképtelenség nyilvántartása), szabadságnyilvántartás érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Név, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok

Munkaviszony

megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Csoporton belüli feldolgozás

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

   időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

(cafetéria) rendszer működtetése érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, továbbítása, törlése.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja

neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás

Munkaviszony

megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak

, SZÉP kártya

szolgáltató, Bank

Igény teljesítése, ügyintézés

Kollektív szerződésben szereplő vagy munkáltató által egyéb módon biztosított szociális és jóléti célú juttatások biztosítása érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, továbbítása, törlése.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja

neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai (születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ

szám), Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, Villanyóra adatok (hely, gyári szám, mérőállás)

Munkaviszony

megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak

, SZÉP kártya szolgáltató, Bank

Igény teljesítése, ügyintézés

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

NAV bejelentés, TB bejelentés, adatszolgáltatás, Statisztikai adatszolgáltatások, Munkaviszonyra vonatkozó egyéb hatósági adatszolgáltatások és nyilvántartások (pl. Kgt.) érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja

neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai (név, születési idő, TAJ szám, fogyatékosság), Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok

Adóév végét követő (alapesetben 5 év) elévülési időig

Jogi

kötelezettség

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

Jogszabályban előírt adatszolgáltatás

Gyermek utáni pótszabadság megállapítása, gyermek születésekor járó pótszabadság megállapítása, családi adókedvezményre való jogosultság, gyermekápolási táppénz nyilvántartása, gyermek születésével összefüggő juttatások megállapítása és bejelentések tétele érdekében

az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása törlése.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja

neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai (születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám), Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság,

Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, Várandósság

Dokumentum keletkezését követő (alapesetben 8 év) elévülési időig

Jogi

kötelezettség

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

Jogszabály által előírt adatszolgáltat ás

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés

jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

önéletrajzok nyilvántartása, tárolása, törlése.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Képzettség, Végzettség, Szakmai gyakorlat, Korábbi munkáltatók, jogviszony, Munkakörök, E-mail cím, Telefonszám

Munkaviszony

megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

Külső

adatátadás nincs, csak Csoporton belüli feldolgozás

Személyi jellegű ráfordítások tervezése, elhatárolása, terv- tény eltérés elemzése. Adatok rögzítése, felhasználása.

Név, Születési hely, Születési idő,

Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, , Munkabér, Gyermekek adatai (születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám), Távollét adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok

Adóév vége + 5

év

Jogos érdek

Közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

belső telefonkönyv (nyilvántartás, rögzítés, tárolás, törlés)

Név, Munkáltató, Szervezeti egység, Beosztás, Telefonszámok, E-mail cím, Munkavégzés helye, Hozzájárulás esetén fénykép

Munkaviszony

megszűnése

Jogos érdek. Fénykép esetén hozzájárulás.

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás

nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

   időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

Mobil rádiótelefon

szolgáltatással, mobil internet hozzáférési szolgáltatással vagy ezekkel összefüggő elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás, számlakezelés, belső költségkezelés érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, Lakcím, Telefonszám, Törzsszám

Munkaviszony

megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Mobiltelefon szolgáltató társaság

Ügyintézés

Informatikai és információs szolgáltatások igénylésével,

módosításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás, számlakezelés. Mindezek érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, Születési dátum, Születési hely, Anyja neve, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím, Állampolgárság, Cége neve, Székhely/telephely/iroda, Beosztás, Informatikai azonosító, Felhasználó-név, Jogosultsági szerepkör

Munkaviszony

megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

Információs szolgáltatás hozzáféréseinek beállítása

Felhasználói bejelentések

kezelése, a felhasználók által igénybevett szolgáltatások nyilvántartása, incidenskezelés, változáskezelés, problémakezelés, eseménykezelés.

Név,   email    cím,           telefonszám,   AD

azonosító, törzsszám, cég neve, beosztás

Munkaviszony

megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

   időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

Társaság területére történő

belépés érdekében beléptető rendszer működtetése, belépőkártyák igénylése, nyilvántartása, jogosultság engedélyezése, beléptető pontokon történő áthaladás során keletkezett adatok rögzítése, felhasználása

Törzsszám, Név, PIN kód, Munkahely, Szervezeti egység, Kártya típusa, Kártya száma, Engedélyek, Ha releváns: rendszám

Működtetés

során keletkezett adatok: adat keletkezése + 6 hónap, Működtetéshez kezelt adatok: jogosultság megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

A Társaság területén az élet- és vagyonbiztonság érdekében kamerás megfigyelőrendszer működtetése (képfelvétel rögzítése, felhasználása)

Képmás, mozgókép

rögzítés + 3 munkanap, veszélyes anyag őrzése esetén 30 nap

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

Külső

adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

Ügyeleti rendszerben

bejelentést tevő személyek adatainak rögzítése, a bejelentéssel esetleg érintett személyek adatainak rögzítése (és hangfelvétel)

Név, beosztás, elérhetőség

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

jelentés készítés

Kötelező munka- és tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása. Az adatok tárolása, felhasználása, törlése.

Név, beosztás

Munkaviszony

megszűnése

Jogi

kötelezettség.

közvetlenül az érintett

   

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

   időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

Jogszabály által előírt munkabaleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása. Az adatok tárolása, felhasználása, törlése.

Adószám, Állampolgárság, Anyja neve,

Családi állapot, Értesítési cím (tartózkodási helye),   FEOR-szám standard, Foglalkoztatás jellege, Foglalkoztatási   jogviszonya, HR törzsszám, Lakcím, Nem, Név, Személy- azonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési dátum, Születési hely, TAJ szám, Telefonszám, Végzettségre vonatkozó adatok

Irat keletkezése

+ 3 év

Jogi

kötelezettség.

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

Ellenőrzés, jelentés készítés, statisztika készítés

Az információbiztonság és a

rendkívüli helyzetek kezelése

érdekében az Információbiztonsági és rendkívüli helyzet kezelési szabályzatban előírt nyomtatványok használata során a személyes adatokat tartalmazó nyomtatványok tárolása, felhasználása, törlése.

Név, beosztás, születési adatok, anyja

neve, igazolvány szám, aláírás

Irat keletkezése

+ 3 év

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

Ellenőrzés, jelentés készítés, statisztika készítés

Cégbírósággal kapcsolatos

társasági kötelezettségek végrehajtására vonatkozó ügyintézés körében,   aláírási címpéldányok, aláírásminták stb. tárolása, felhasználása és

törlése. Ennek érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, Anyja neve, Egyéni adószám, Lakcím, Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Munkáltató neve, Személy- azonosító igazolvány száma, Születési dátum, Születési hely, TAJ szám

Munkaviszony

megszűnése

Jogi

kötelezettség

közvetlenül az érintett

ügyvédi iroda, Jogszabályban feljogosított szerv

Cégnyilvántartásba történő bejegyzés,

jogi kötelezettség teljesítése

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

   időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

Azonosítást előíró

jogszabályoknak való megfelelés érdekében (pl. MiFID II.,

.közérdekű adatigénylés, Pmt., Cégkapu stb.) a jogszabályban előírt azonosításhoz kapcsolódó személyes adatkezelés céljából az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Név, Születési dátum, Születési hely, Anyja   neve, Személy-azonosító igazolvány száma, TAJ szám, Lakcím, Lakcímkártya száma, Adóazonosító jel, Cég neve, Cég címe, Munkakör, Beosztás

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogi

kötelezettség

közvetlenül

az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv (Cégkaput üzemetlelő jogi személy)

Cégkapuban az ügykezelők nyilvántartása céljából.

A vezetői munkakör átadás-

átvétele érdekében az SZMSZ-

ben meghatározott, vezetői munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartása, az adatok tárolása, törlése.

név, anyja neve, lakcím

Munkaviszony

megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

Jogszabályi megfelelés

érdekében végzett Belső Audit tevékenységre vonatkozó csoportszintű szabályzatban meghatározott tevékenységek elvégzése céljából betekintés, gyűjtés, felhasználás.

Lakcím, Név, Születési dátum, Születési

hely, Anyja neve

A betekintés

alapján készült iratra irányadó FB vizsgálat időpontja vagy irat keletkezése

+ 5 év

Jogos érdek

más adatkezelő

 

Külső adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

Minősített adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előíráson alapuló ügyintézési jogosultságához, engedélyhez szükséges adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, nyilvántartása.

Név és leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, szervezeti egység és beosztás

Jogosultság

megszűnését követően a visszaélés minősített adattal bűncselekmény Btk-ban meghatározott elévülési idejéig

Jogi

kötelezettség

közvetlenül az érintett

   

Iratkezelésre irányadó szabályok végrehajtása körében a

Társaságnál keletkezett vagy Társasághoz beérkező és személyes adatot tartalmazó iratok iktatása, ügyintézése és őrzése során a beküldő/címzett nevének iktatórendszerben történő rögzítése, az iratok ügyintézésével kapcsolatban betekintés.

Név, beosztás, szervezeti egység

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

   időtartama

Adatkezelés

   jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja

(ha van

címzet)

A szerződéseknek a jogszabályi

elvárásokkal összhangban történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre vonatkozóan meghatározott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel összefüggő személyes adatok kezelése, a szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában. Az adatok elektronikus adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, beosztás, elérhetőség

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

Jogszabályi kötelezettség, jogos érdek

közvetlenül az érintett, más adatkezelő

Szerződéses partner

Szerződés példányának rendelkezésre állása

A Társaság vagy a Csoport intranetes,

internetes weboldalán, Facebook oldalán, egyéb internetes oldalakon, illetve nyomtatott formában fénykép, illetve név, beosztás megjelenése szakmai anyagokkal összefüggésben, ennek érdekében az adatok rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása, törlése.

Név, Beosztás, Fénykép

Megjelenés megszűnése

Jogos érdek.

közvetlenül az érintett

 

Kiadványok, külső és belső magazinok szerkesztése és gyártása céljából,

Külső partner által szervezett programokon, konferenciákon való részvétel céljában a résztvevőkkel kapcsolatos ügyintézés érdekében az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, továbbítása

Beosztás,   E-mail címek,   Lakcím,

Név, Saját gépjármű használat /

saját tulajdonú személygép-kocsi adatai, Személyazonosító igazolvány száma, Születési dátum

, Születési hely, Távollétkeretek, Telefonszám

Munkaviszony

megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Programot

szervező cég

Részvétel ügyintézése céljából

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

   időtartama

Adatk

ezelés

jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha van címzett)

Névjegykártyák megrendeléséhez az igénylők azonosítása érdekében az adatok rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása, törlése.

Beosztás, E-mail címek, Név, Telefonszám

Munkaviszony

megszűnése

Jogos

érdek

közvetlenül az érintett

nyomda

Külső

adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

Beszerzések szabályszerű és jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok beszerzése, a Beszerzési szabályzatban előírt formanyomtatványok alkalmazása és a folyamatokban meghatározott egyéb dokumentumok: szállítói vizsgálat, beszerzési eljárásokhoz szükséges nyomtatványok, versenyeztetések lebonyolítása, összeférhetetlenség megállapítása, beszerzési szerepkörök és jogosultságok nyilvántartása stb. érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

- azonosító adatok (Név, Lakcím,

Anyja neve, Születési hely, Születési idő, Adóazonosító jel)

- elérhetőségek/munkáltató ( Munkáltató neve, Szervezeti egység, Munkakör/Beosztás, Vállalati e-mail cím, Vállalati mobil telefon, Vállalati vezetékes telefon)

- képzettség/végzettség (iskolai végzettség, korábbi munkáltató/szakmai gyakorlat, engedélyhez kötött tevékenység esetében regisztráció pl. kamarai tagság)

Beszerzés folytán létrejött szerződés megszűnése

Jogos

érdek

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

A számviteli és adózási jogszabályoknak

való megfelelés érdekében a jogszabályokban illetve az erről szóló szabályzatban előírt elszámoláshoz kapcsolódó formanyomtatványok alkalmazása, valamint pénzforgalmi és bankkártya használattal összefüggő személyes adatkezelés céljából az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, Munkakör, beosztás

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogos érdek illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Könyvvizsgáló, NAV, Bankkártyát-hitelkártyát kezelő Bank

Könyvvizsgálat, hatósági vizsgálat végzése, Bankkártya- hitelkártya ügyintézés

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés

   időtartama

Adatkezelés

jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha van címzett)

Gépjármű vagyonvédelme,

mukavállaló/egyéb közreműködő ellenőrzése érdekében a Gépjármű használati szabályzatban meghatározott dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézés. Személyi használatú, kulcsos gépjárművek vezetésére vonatkozó jogosultság nyilvántartása, saját gépjárművek nyilvántartása, szabálysértések, parkolási adatok, gépjármű adásvétel nyilvántartása, gépjármű üzemeltetésével (szervizelés, káresemények, GPS) összefüggő személyes adatok kezelése. Rögzítése, felhasználása, továbbítása, tárolása, törlése.

Állampolgárság, Anyja neve, Cég neve, Értesítési cím (tartózkodási helye), Gépkocsi vezetői

engedély száma, jogosítvány száma, Lakcím, Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Név, Személy-azonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési dátum, Születési hely, Vállalati mobil telefon

Munkaviszony

megszűnése

Jogos

érdek

, Hozzá járulás

közvetlenül az érintett

Flottakezelő, bérbeadó, szerviz, biztosító

Ügyintézés

Szerződések teljesítése során keletkező belső dokumentumok nyilvántartása (jegyzőkönyvek, műszaki dokumentumok, hatósági engedélyezési dokumentumok, stb.) Rögzítés, tárolás, felhasználás, törlés.

Név, beosztás, munkahely, elérhetőség, törzsszám

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

Jogos

érdek

közvetlenül az érintett, más adatkezelő

Szerződéses partner

Szerződés példányának rendelkezésre állása

Számlakezelés érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, beosztás, munkahely, elérhetőség, adóazonosító jel, lakcím

A szerződés tárgya szerinti

iratkezelési megőrzési idő.

Jogos

érdek

más adatkezelő

 

Külső adatátadás

nincs, csak

Cégen belüli feldolgozás

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Adatok

forrása

Címze

tt (ha van)

Közlés célja (ha van címzett)

Munkáltatói lakáskölcsön igény elbírálása, szerződés megkötése és nyilvántartása, kölcsön

folyosítása, törlesztés ellenőrzése, eljárás visszafizetés elmaradása esetén, jelzálogjog bejegyzése és törlése. Mindezek érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Adó- és járulékszámításhoz szükséges adatok, Adó-

azonosító jel, Adók, Adószám /Adóazonosító jel, Ágazatközi besorolás, Állampolgárság, Anyja családneve, Anyja keresztneve, Anyja neve,

Bankszámlaszám, Belépési dátum, Besorolási kategória, Cég neve, Cégautó juttatás, Céges mobiltelefon használat, Cégjegyzési jog, Cím adatok, Családnév, Díjazás (IG és FB tagok), Egészség-biztosítási kártya, Egyéni adószám, E-mail címek, Értesítési cím, Értesítési cím (tartózkodási helye), Felettes vezetőp, FEOR-szám standard, Foglalkoztatás módja, Foglalkoztató cég, Gépkocsi vezetői engedély száma, gyermek(ek) adóazonosító jel, gyermek(ek) anyja neve, gyermek(ek) lakcím, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) személyi azonosító (személyi szám), gyermek(ek) születési hely, gyermek(ek) TAJ száma, Határozott/határozatlan idejű szerződés, HAY besorolási kategória, Hozzátartozó adatok, Hozzá-tartozói minőség, idő, Írásbeli figyelmeztetés, Iskolai és szakképzés adatok, járulékok, Jogviszony elismeréhez kapcsolódó dátumok, Jövedelmek, Jövedelmi adatok, Kilépési dátum, Kilépési ok, Kilépő papírok (előző munka-helyről), Kitüntetések, Korábbi munkáltatói dokumentu-mok, Korkedvezményre jogosító munkakör, Költséghely, Lakcím, Lakcím, Lakcímkártya száma, Letiltások, Levonások, levonásokhoz szükséges adatok, Más/előző munkaadók, Munkába állás dátuma, Munkából kilépés dátuma, Munkahelyi e-mail cím,

Az alapszerződés megszűnéséig

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

Bank

Igény teljesítése, ügyintézés

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha van)

Közlés célja (ha van címzett)

Munkáltatói lakáskölcsön igény elbírálása, szerződés megkötése és nyilvántartása, kölcsön

folyosítása, törlesztés ellenőrzése, eljárás visszafizetés elmaradása esetén, jelzálogjog bejegyzése és törlése. Mindezek érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Munkahelyi és céges telefonszámok, Munkaidőadatok,

Munkaképesség-csökkenés adatok, Munkakör, Munkakör / beosztás, Munkaköri biztonság besorolás, Munkarend jellege (kötött/kötetlen), Munkarendszabály, Munkavégzés helye, Nem, Név, Önéletrajz, Önkéntes pénztári adatok, Pénztári tagkód, Pozíció , Privát mobiltelefon, Privát vezetékes telefon, Próbaidő, Rendszeres és nem rendszeres járandóságok mértéke, Saját gépjármű használat, Saját gépjármű használat / saját tulajdonú személygép-kocsi adatai, Statisztikai kód, Súlyos fogyatékos-kód, Számfejtési jogcímek, Számfejtett összegek, Szem.igazolvány sz., Személy-azonosító igazolvány száma, Személyi csoport, Személyi kör, Szervezeti egység, Szolgáltatóval kötött szerződés száma, Születési dátum, Születési hely, Születési ország, Születési utónév, Születési

vezetéknév, TAJ szám, Tanulmányi szerződéssel kapcsolatos adatok, Társadalombiztosítási azonosító jel, Tartozás adatai, Tartózkodási hely, Távollétkeretek, TB ellátásáok számfejtéséhez szükséges adatok, TB ellátások, TB kifizetőhely, Telefonszám, Teljesítményértékelés adatok, Titulus, Törzsszám, ingatlan adatai, ingatlan tulajdonszerzésével kapcsolatos adatok, Útlevélszám , Utónév , Üzemegészségügyi adatok , Vállalati e-mail cím, Vállalati mobil telefon, Vállalati vezetékes telefon, Végzettséget igazoló okmányok, Végzettségi adatok, Végzettségre vonatkozó adatok, Vezetői állású munkavállaló

Az alapszerződés megszűnéséig

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

Bank

Igény teljesítése, ügyintézés

 

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés

jogalapja

Adatok

forrása

Címzett (ha

van)

Közlés célja (ha

van címzett)

Utazásszervezési célból az igénybe vevők adatainak gyűjtése, rögzítése, továbbítása, törlése.

Lakcím, Név, Céges és saját

bankkártya száma eseti jelleggel előfordulhat, Személyazonosító igazolvány száma, Születési dátum, Születési hely, Útlevélszám

Eseményt követő X nap. Eseti tájékoztatásban rögzítendő.

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Utazási iroda

Ügyintézés.

Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénylésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás, számlakezelés érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, telefonszám

Munkaviszony

megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

 

Külső adatátadás nincs, csak Cégen belüli feldolgozás

A munkavállalók felvételével kapcsolatos humánbiztonsági ellenőrzés során, biztonsági szempontból kockázatos munkakörbe helyezéssel kapcsolatos vizsgálat céljából a Biztonsági szabályzatban előírt humánkockázati ellenőrzés során az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcíme, végzettsége(i), korábbi munkahelye(i), szülők neve,

Munkaviszony

megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

   

Kilépő interjú lefolytatása céljából az adatok rögzítése, tárolása.

Szabályzatban kerül meghatározásra, azt követően itt rögzítendő.

Szabályzatban kerül

meghatározásra, azt követően itt rögzítendő.

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett