• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

Adatvédelmi tájékoztató

Ügyfél - Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai vonatkozásában

 

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,   minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az alábbiakban e jogszabályi kötelezettségünknek tesz eleget a társaság, Adatkezelési szabályzatában rögzítettek tájékoztató jellegű kivonatolásával. A tájékoztatás elérhető a társaság honlapján, személyesen a társaság székhelyén, és telephelyein, vagy azt, az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni. A társaság teljes értékű, kidolgozott szabályozását az Adatkezelési szabályzat tartalmazza, mely kérésre megtekinthető a társaság székhelyén.

 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Székhely: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Cégjegyzékszám: 20 09 060943

Adószám: 10746569-2-20

Képviseli: Göncz Attila ügyvezető igazgató

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kovácsné Huszár Katalin

Telefonszám: +36 70 370 0212

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.vuz.hu

(a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő)

 

II. FEJEZET

Alapelvek

A személyes adatok kizárólag az alább meghatározott esetekben kezelhetők. Egyfelől amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, másfelől ha azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben- helyi önkormányzati rendelete elrendeli. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy, vagy kiskorú nyilatkozatához törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatás esetében, amely a mindennapi életben tömegesen előfordul, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak jog gyakorlása, és kötelezettség teljesítése érdekében, azaz meghatározott célból lehet, az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie a célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően, részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek, és időszerűek;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

A személyes adatok akkor továbbíthatók,valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

III. FEJEZET - Adatkezelések

Ügyféladatbázis

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és partnerek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyilvántartás, szerződéses kapcsolatok nyomon követése, szükség esetén megkeresés, vagy jogi eljárások kezdeményezése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása, és/vagy az igénybevett szolgáltatást szabályzó törvények, illetve az azokhoz esetlegesen kapcsolódó önkormányzati rendeletek felhatalmazása alapján.

A kezelt adatok köre:

Távhő ügyfélszolgálat:

Természetes személy esetén: ügyfél azonosító, bérleményazonosító, név, lakcím, értesítési cím, telefonszám, bankszámlaszám – csoportos beszedési megbízás esetén, születési hely, idő, édesanyja neve, Jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén: ügyfél azonosító, bérleményazonosító, cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefonszám, bankszámlaszám – csoportos beszedési megbízás esetén.

Parkolási ügyfélszolgáltat:

Természetes személy esetén: gépjármű forgalmi rendszáma, színe, típusa, tulajdonos/üzembentartó neve, lakcíme, születés helye, ideje, édesanyja neve, értesítési címe, Jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám.

Közkegyeleti ügyfélszolgálat:

Természetes személy esetén: elhunyt neve, lakcíme, hozzátartozó neve, értesítési címe, sírhely azonosítói, egyéb adatok Jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén: a fentieken túl cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám

Egyéb ügytípusok (Ingatlanhasznosítás, Strandi szolgáltatás, Egyéb szerződéses munkák ügyintézés)

Természetes személy esetén: név, születési adatok, lakcím, értesítési cím, telefonszám, bankszámlaszám, (egyéni vállalkozó esetén adószám) Jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefonszám, bankszámlaszám – csoportos beszedési megbízás esetén Az adatkezelés időtartama: a követelés elévülési ideje. Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó adatfeldolgozók megnevezése, az általuk kezelt személyes adatok köre részletesen megtalálható a társaság Adatkezelési szabályzatában. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály falhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az adatkezelőt.

AZ ADATTÁROLÁS MÓDJA

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint adatkezelő adatmegőrzési helye a társaság székhelye, 8360 Keszthely Vásár tér 10. szám alatt található. Adatvédelemi szempontból mind az iratmegőrzés „hagyományos” eszközei, mind az informatikai eszközök úgy kerültek megválasztásra, hogy az adatkezelés során garantálják az arra feljogosítottak számára a hozzáférést (rendelkezésre állás); azt, hogy adatok hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); a kezelt adat változatlansága igazolhatóságát (adatintegritás); és a jogosulatlan hozzáférés elleni védettséget (adat bizalmassága). A társaság olyan műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel összefüggésben jelentkező esetleges kockázatokkal szemben megfelelő védelmet nyújt.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezeléssel érintett természetes személyek jogai az alábbiakban kerülnek összefoglalásra. Amennyiben ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatásra van szüksége, kérjük tekintse át a társaság Adatvédelmi szabályzatának IX. fejezetében részletesen leírtakat. Adatkezeléssel összefüggésben az érintett természetes személy az alábbi jogosultságokkal rendelkezhet az adatkezelő felé:

-előzetes tájékozódáshoz való jog,

-hozzáféréshez való jog,

- helyesbítéshez való jog,

- törléshez való jog,

- adatkezelés korlátozásához való jog,

- adathordozhatósághoz való jog,

- tiltakozáshoz való jog,

- tájékoztatási jog (adatkezelőre vonatkozó korlátozások, adatvédelmi incidensekről)

- panasztételi jog,

- jogorvoslati jog.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését. Az adatkezelő köteles az adatok zárolást, helyesbítését vagy törlést 30 napon belül elvégezni. Az érintett írásbeli kérelmére a Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az   általa   kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, és arról hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a tárgyévben az adatkezelőhöz azonos tárgykörben még nem nyújtott be kérelmet. Egyéb esetben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelő a személyes adatot törli, amennyiben az adatkezelés jogellenes, azt az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt. Az adatkezelő törli az adatot amennyiben arra bíróság, vagy az adatvédelmi hatóság kötelezi. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A társaság adatvédelmi tisztviselője: dr. Kovácsné Huszár Katalin            

cím: 8360 Keszthely, Vásárt tér 10.

telefon: +36 70 370 0212

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az érintett jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH) 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

( www.naih.hu )